POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Celem opracowania niniejszej Polityki ochrony danych osobowych jest poinformowanie o zasadach ochrony danych osobowych obowiązujących z obiekcie Turkusowa Ostoja, którego właścicielem jest Pani Marta Nowicka.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Nowicka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nieruchomości Marta Nowicka, adres: ul. Baśniowa 47, 72-006 Mierzyn.

Mogą Państwo kontaktować się z nami pisząc na adres podany powyżej bądź pod adres ul. Słoneczna 2/4, 72-400 Łukęcin, a także pod numerem telefonu: 667-100-212 oraz adresem e-mail: biuro@turkusowaostoja.pl.

Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane? W jaki sposób pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres (ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail,
 5. dane karty kredytowej.

Przetwarzane przez nas dane osobowe to dane, które:

 1. pochodzą bezpośrednio od Państwa i uzyskane zostały podczas rezerwacji dokonanej przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, telefonicznie bądź mailowo,
 2. udostępnione zostały przez właściciela portalu booking.com, z którym mamy podpisaną umowę o współpracy.

Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wykonania rezerwacji pobytu w naszym obiekcie. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wykonywania przez nas usługi na Państwa rzecz.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych:

 1. dokonanie i realizacja rezerwacji oraz obsługa Państwa pobytu w naszym obiekcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”),
 2. realizacja obowiązków prawnych określonych w przepisach prawa (m.in. obowiązków wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 3. rozpatrzenie zgłaszanych przez Państwa reklamacji oraz udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski lub skargi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),
 4. dochodzenie przez nas roszczeń lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),
 5. tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes).

Do jakich odbiorców będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi doradcze, konsultacyjne, IT, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, a także podmioty, którym dane są udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy ponadto, że nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny do realizacji rezerwacji i obsługi Państwa pobytu w naszym obiekcie, a po zakończeniu pobytu dane będą przechowywane wyłącznie gdy będzie to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w celach rozliczeniowych czy też w celu dochodzenia roszczeń.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych z prawem do otrzymania kopii tych danych,
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli dane te są nieprawidłowe,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy, a przy tym przetwarzanie te odbywa się w sposób zautomatyzowany, ma Państwa prawo do otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo żądania by te dane zostały przekazane do innego administrator,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się nami na dane podane powyżej.